Prohlášení o ochraně osobních údajů


Abychom mohli plnit povinnosti, které nám vyplývají z platných zákonů České republiky, zpracováváme relativně velký objem osobních údajů:

 1. Identifikační a kontaktní údaje, kterými jsou – jméno, příjmení, datum narození, adresa, číslo občanského průkazu
 2. Údaje získáváme přímo od klientů při zpracování základní dokumentace v příslušné věci, kterými jsou
  • Zápisy o provedených přepravních kontrolách
  • Objednávky na příslušném úseku zájmu klienta
 3. Údaje potřebujeme k ověření totožnosti klienta a v souladu se zákonnými požadavky, které jsou na jednotlivých úsecích činnosti společnosti COMETT PLUS, spol. s r.o.  Získané údaje jsou také využívány pro naše oprávněné podnikatelské zájmy.
  Bez zpracování těchto údajů nelze vyhovět klientově požadavku.

Osobní údaje zpracováváme v IT programech, které společnost využívá na jednotlivých úsecích své podnikatelské činnosti. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. Během zpracovávání osobních údajů dochází k předávání osobních údajů třetím osobám, do jiných zemí a mezinárodním organizacím pouze v rámci požadavků spolupracujících cestovních kanceláří a požadavků při mezinárodní přepravě zboží.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů stanovuje lhůtu pro vyřízení uplatněného požadavku na 30 dnů. Lhůta může být prodloužena, pokud získání informací vyžaduje značné úsilí. O prodloužení lhůty bude klient včas informován. Současně zajišťujeme v souladu se zákonem výkon následujících práv:

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Klient má právo se dozvědět, jaké osobní údaje o něm zpracováváme a jakým způsobem.
 2. Právo na opravu
  V případě, že klient zjistí, že zpracovávané údaje jsou neúplné, neaktuální a nepřesné, má právo požadovat jejich doplnění a opravu podle podkladů, které předloží.
 3. Právo na výmaz
  Klient má právo požádat, aby se jeho osobní údaje dále nezpracovávaly a aby byly ze všech zpracovávaných evidencí vymazány. Nelze vymazat osobní údaje, jejich zpracování nám ukládá zákon.
 4. Právo na omezení zpracování
  Jestliže je klient přesvědčen, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, může požádat o omezení jejich zpracování. V takovém případě zůstanou osobní údaje uloženy, nebudou však dále zpracovávány.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Pokud by klient požadoval přenesení všech osobních údajů nebo jejich části jinému správci, osobní údaje budou předány.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování
  V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, může klient vznést námitku proti tomuto zpracování. V takovém případě bude věc posouzena a rozhodnuto o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány oprávněně. O výsledku posouzení bude klient informován.
 7. Právo obrátit se se stížností k dozorovému orgánu
  Klient má právo se ve všech případech obrátit se svým problémem nebo stížností přímo na dozorový orgán této oblasti, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
  Úřad na ochranu osobních údajů je nožné kontaktovat písemně na adrese pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mailem na adrese: posta@uoou.cz nebo telefonicky ne telefonním čísle: 234 665 125.