Přepravní podmínky PAD


Smluvní přepravní podmínky (dále SPP) v autobusové dopravě osob, dopravce COMETT PLUS,

(výňatek ze zákona 111/1994 Sb., vyhlášky 175/2000 Sb. a cenového věstníku MF ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Cestující má právo na přepravu (Čl. 1)

splní-li podmínky stanovené přepravním řádem a tarifem, a to jen tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno. Jestliže v linkové dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava provedena, nebo nebyla dokončena započatá přeprava, má cestující právo:

 1. na náhradní dopravu do místa určení,
 2. na vrácení jízdného za neprojetý úsek (při jednotlivé jízdě),
 3. na bezplatnou přepravu do nástupní zastávky a vrácení zaplaceného jízdného.

Jestliže v linkové dopravě nebyl cestující v důsledku zpoždění nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

Tarifní odbavení (Čl. 2)

Jízdné za přepravu platí cestující před zahájením jízdy dle tarifní vzdálenosti a vyhlášeného tarifu dle podmínek zveřejněných v aktuálně platném výměru MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami či jiném předpisu, který by uvedený výměr nahrazoval. V zájmu plynulého odbavování cestujících je třeba, aby cestující měl připravenou hotovost v ceně kupovaných jízdenek, popř. přiměřené bankovky do hodnoty 200 Kč.

Platným jízdním dokladem (Čl. 3)

je jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová, jiné jízdní doklady stanovené zvláštními předpisy nebo tarifem, které cestující musí mít u sebe po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla. Cestující je povinen při převzetí jízdenky se přesvědčit, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout, pozdější reklamace není možné u řidiče řešit. Platnou jízdenku se správnými údaji je cestující povinen od řidiče odebrat. Časová jízdenka, volná jízdenka a průkazy jsou platné, mají-li všechny předepsané náležitosti a neuplynula-li doba jejich platnosti. Jestliže se cestující, který je ve vozidle, nemůže po započetí přepravy prokázat platným jízdním dokladem, platí, že přepravní smlouva vznikla nastoupením do vozidla. Není-li možné nástupní zastávku spolehlivě zjistit, počítá se jízdné z výchozí zastávky.

Vydávání písemného potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy, vynechání spoje nebo doby jeho zpoždění delší než 15 minut, zajišťuje informační kancelář v odjezdové hale autobusového nádraží v Táboře, a to na požádání cestujícího a pouze u spojů zajišťovaných dopravcem COMETT PLUS, spol. s r.o. a BusLine jižní Čechy.

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystoupení z vozidla předložit k nahlédnutí jízdenku, popř. průkaz na slevu jízdného. Cestující je povinen na požádání pověřené osoby prokázat svoji totožnost předložením průkazu totožnosti nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem. Neplatný průkaz na slevu jízdného nebo neplatná jízdenka se odebere a cestující nemá nárok na vrácení jízdného.

Povinnosti cestujícího (Čl. 4)

Cestující je při přepravě dále povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní cestující.

Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno (Čl. 5)

 1. mluvit za jízdy na řidiče, zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla;
 2. otevírat za jízdy dveře vozidla, vyhazovat za jízdy z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven;
 3. nastupovat do vozidla prohlášeného řidičem za obsazené;
 4. vstupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, se zmrzlinou nebo s nápojem v neutěsněném obalu;
 5. vstupovat do vozidla, pokud je zjevně pod vlivem alkoholu či návykových látek, nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným způsobem, např. silným zápachem apod.;
 6. není povolena přeprava osoby na vozíku pro invalidy určeného pro sport či aktivity a dále osoby na různých typech elektrických skútrů určených pro přepravu osoby s tělesným postižením nebo seniorů;
 7. kouřit ve vozidle, chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, pískat, používat hlasitě rozhlasový přijímač nebo jiné reprodukční zařízení;
 8. Znečišťovat nebo poškozovat vozidlo.

Porušení těchto povinností je považováno za porušení SPP.

Nárok na zlevněné jízdné (Čl. 6)

Nárok na zlevněné jízdné 50% plného jízdného se přiznává, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky:

 1. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle právních předpisů, nebo studentským průkazem ISIC.
 2. Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle právních předpisů. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.
 3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem.
 4. Osoby invalidní ve třetím stupni. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje „Potvrzením pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni“ vydaným Českou správou sociálního zabezpečení a úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího.
 5. Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce (průvodce není podmínkou pro přepravu a nemůže být požadován). Průvodcem držitele průkazu ZTP/P může být i pes (vodící, případně asistenční).

Za zlevněné jízdné ve výši maximálně 25% plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují zdravotně postižení občané – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému (platí pro odst. a, b, c tohoto článku). Zlevněné jízdné podle bodu a) a b) této části se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.

Bezplatná přeprava (Čl. 7)

Bezplatně se přepravují:

 1. průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P.

Přeprava dětí (Čl. 8)

 1. děti až do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně,
 2. dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku.

Přeprava dětských kočárků (Čl. 9)

Ve vozidle smí být přepravován pouze 1 dětský kočárek, jestliže to technické provedení, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava poznámkou pod jízdním řádem vyloučena. Cestující s kočárkem může nastoupit a vystoupit pouze s vědomím řidiče. Pro přepravu kočárku bez dítěte platí ustanovení o přepravě zavazadel.

Přeprava zavazadel (Čl. 10)

Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k rozměru, délce nebo hmotnosti lze bez obtíží přepravit za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zavazadla mohou být přepravována společně pod dohledem cestujícího jako příruční, nebo odděleně jako cestovní, přičemž je cestující povinen umožnit označení zavazadla. Řidič jako pověřená osoba určí, zda bude zavazadlo přepravováno jako drobný předmět přepravovaný pod dohledem cestujícího, nebo jako zavazadlo, které podléhá úhradě dovozného a zda bude toto zavazadlo přepravováno odděleně.

Za zavazadla, která svými rozměry přesahují 20 x 30 x 50 cm, ve tvaru válce průměr 10 cm a délku 150 cm, nebo ve tvaru desky, jejíž rozměr přesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost přesahuje 25 kg se platí dovozné podle zveřejněného ceníku.

Zavazadla, jejichž cestujícím nahlášená cena je vyšší než 5000,- Kč se nepřepravují. Při jednoznačném prokázání škody, způsobené zaviněním dopravce, odpovídá dopravce za vzniklé škody pouze do 5000,- Kč.

Přeprava jízdních kol (Čl. 11)

Přeprava jízdních kol a elektrokol uvnitř vozidla není povolena. Jízdní kolo je možno přijmout do přepravy, pokud to technické provedení vozidla umožňuje.

Jízdním kolem se z hlediska přepravy rozumí i obdobný dopravní prostředek (koloběžka). Jízdní kolo lze přepravit pouze složené, v uzavřeném obalu v zavazadlovém prostoru autobusu, pokud to technické a provozní podmínky dovolí.

Přeprava živých zvířat (Čl. 12)

Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li zcela uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Pro přepravu schrán platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Pes bez schrány může být přepravován, pouze má-li bezpečně nasazený náhubek a je-li držen na vodítku na krátko, nejde o nemocného, špinavého nebo zlého psa. Za bezpečné chování takto přepravovaného psa plně odpovídá osoba, kterou doprovází. V době zvýšených nároků na přepravu smí řidič psa beze schrány odmítnout. Platí pravidlo, že v jednom vozidle se přepravuje pouze jeden pes beze schrány. Přeprava dalšího psa je povolena jenom tehdy, jde-li o psa průvodce držitele průkazu ZTP/P.

Vztahy mezi cestujícím a dopravcem (Čl. 13)

 1. Řidič vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících.
 2. Řidič autobusu může poskytnout přiměřenou podpůrnou pomoc při nástupu a výstupu invalidních cestujících jen s ohledem na své zdravotní dispozice a plnění dalších povinností ve vztahu k cestujícím. Dokonalá pomoc se předpokládá od průvodců invalidních osob (držitelů průkazů ZTP-P).

Pověřená osoba je oprávněna (Čl. 14)

 1. Vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje či jakkoliv poškozuje vozidlo, nebo svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího.
 2. Nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo, cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují SPP, zejména obsaditelnost vozidla.
 3. Nepřipustit k přepravě osoby, které mají obuty kolečkové brusle.
 4. Uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího dokladování osobních údajů potřebných na vymáhání přirážky.

Cestující je povinen (Čl. 15)

 1. Dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících.
 2. Bezodkladně (neprodleně) nahlásit řidiči autobusu nebo jiné dopravcem pověřené osobě, zranění nebo poškození osobních věcí, které se stalo během přepravy. Cestující s řidičem sepíše hlášenku. V případě poranění cestujícího zajistí řidič přivolání lékařské pomoci. Pokud cestující odmítne lékařské ošetření nebo nenahlásí bezodkladně ve vozidle událost, nebude na dodatečné uplatňování brán zřetel a vystavuje se riziku, že příslušná pojišťovna odmítne pojistné plnění.
 3. Na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými pro vymáhání zaplacení přirážky, na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.

Přirážka na jízdném (Čl. 16)

Podle zákona 111/1994 Sb. je stanovena výše přirážek takto:

 1. Neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, činí výše přirážky 400,- Kč.
 2. Neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného, činí výše přirážky 100,- Kč.
 3. Pro případ nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečištění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících, činí výše přirážky 400,- Kč.
 4. Cestující, který odmítne nebo nemůže zaplatit přirážku, ztrácí právo na přepravu a může být z přepravy vyloučen. Vyloučením z přepravy pro nezaplacení uvedených přirážek není dotčena povinnost cestujícího příslušnou částku zaplatit.

Kontrolním odznakem ve smyslu zákona 111/1994 Sb. se rozumí odznak kruhového tvaru s vyobrazením autobusu, vlajky ČR, nápisem modré barvy „KONTROLA“ a nápisem žluté (zlaté) barvy „VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA“ v červeném kruhu.

Podmínky přepravy v ostatních IDS (Čl. 17)

Podmínky přepravy se dále řídí SPP integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje a Smluvními přepravními podmínky PID.

 

Smluvní přepravní podmínky jsou platné od 1. ledna 2023 a nahrazují plně předchozí verzi.