Přepravní podmínky


Přepravní podmínky COMETT PLUS, spol. s r.o. v autobusové dopravě osob

doplňující vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

 

Cestující má právo na přepravu splní-li podmínky stanovené přepravním řádem a tarifem a to jen tehdy,

není-li vozidlo plně obsazeno. Jestliže v linkové dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava provedena, nebo nebyla dokončena započatá přeprava, má cestující právo:

  1. na náhradní dopravu do místa určení, nebo na další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce

  2. na vrácení jízdného za neprojetý úsek (při jednotlivé jízdě)- jízdné se vrací na dispečinku nebo v přepravní pokladně (řidič jízdné nevrací) nebo

  3. na bezplatnou přepravu do nástupní zastávky a vrácení za-placeného jízdného. Jestliže v linkové dopravě nebyl cestující v důsledku zpoždění nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

 

Tarifní odbavení – jízdné za přepravu platí cestující před zahájením jízdy dle tarifní vzdálenosti a vyhlášeného tarifu. Tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče. Přeplatky a nedoplatky řeší příslušná ustanovení vyhl.175/2000 Sb. a „ Určené podmínky pro linkovou osobní dopravu“, zveřejněné v cenovém věstníku MF ČR.

 

Platným jízdním dokladem je jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová, jiné jízdní doklady stanovené zvláštními předpisy nebo tarifem, které cestující musí mít u sebe po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla. Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Platnou jízdenku se správnými údaji je cestující povinen od řidiče odebrat. Časová jízdenka, volná jízdenka a průkazy jsou platné, mají-li všechny předepsané náležitosti a neuplynula-li doba jejich platnosti. Jestliže se cestující, který je ve vozidle, nemůže po započetí přepravy prokázat platným jízdním dokladem, platí, že přepravní smlouva vznikla nastoupením do vozidla. Není-li možné nástupní zastávku spolehlivě zjistit, počítá se jízdné z výchozí zastávky.

Vydávání písemného potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy, vynechání spoje nebo doby jeho zpoždění delší než 15 minut, zajišťuje informační kancelář v odjezdové hale autobusového nádraží v Táboře a to na požádání cestujícího a pouze u spojů zajišťovaných dopravcem COMETT PLUS, spol. s r.o..

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystoupení z vozidla předložit k nahlédnutí jízdenku, popř. průkaz na slevu jízdného. Cestující je povinen na požádání pověřené osoby prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu. Neplatný průkaz na slevu jízdného nebo neplatná jízdenka se odebere a cestující nemá nárok na vrácení jízdného.

 

Povinnosti cestujícího – dle § 15 a § 16 Sbírky zákonů č. 175 / 2000. Cestující je při přepravě dále povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní cestující.

 

Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno:

 

Přeprava dětí

  1. Děti až do dovršeného šestého roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká :     -  jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího

                         -  bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno samostatné místo k sezení,      

                             nebo zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení

                             jsou obsazena, dvě místa k sezení

 

2)     Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let.

  1. Děti starší šesti let až do patnáctého roku věku, jakož i mladší 6 let, které nemají nárok na bezplatnou  

       přepravu se přepravují za 50% obyčejného jízdného.

       Děti nad 15 let věku jsou přepravovány za plné jízdné.

  1. Děti od 10 let až do dovršení 15 roku prokazují svůj věk ( nárok na slevu 50% jízdného ) na vyžádání  

       dopravce průkazem s fotografií a datem narození, který vystaví dopravce nebo platným cestovním pasem.

        Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají.

 

Přeprava skupin:  přeprava skupin o větším počtu než 12 cestujících je možná pouze po předchozím projednání a odsouhlasení dopravcem.  

 

Přeprava dětských kočárků:  ve vozidle smí být přepravován pouze 1 dětský kočárek, jestliže to technické provedení, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava poznámkou pod jízdním řádem vyloučena. Cestující s kočárkem může nastoupit a vystoupit pouze s vědomím řidiče. Pro přepravu kočárku bez dítěte platí ustanovení o přepravě zavazadel.

 

Přeprava zavazadel: cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k rozměru, délce nebo hmotnosti  lze bez obtíží přepravit za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zavazadla mohou být přepravována společně pod dohledem cestujícího jako příruční,nebo odděleně jako cestovní, přičemž je cestující povinen umožnit označení zavazadla. Řidič jako pověřená osoba určí, zda bude zavazadlo přepravováno jako drobný předmět přepravovaný pod dohledem cestujícího, nebo jako zavazadlo, které podléhá úhradě dovozného a zda bude toto zavazadlo přepravováno odděleně.

Za zavazadla, která svými rozměry přesahují 20 x 30 x 50 cm, ve tvaru válce průměr 10 cm a délku 150 cm, nebo ve tvaru desky, jejíž rozměr přesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost přesahuje 25 kg se platí dovozné podle zveřejněného ceníku.

Zavazadla jejichž cestujícím nahlášená cena je vyšší než 5000,- Kč se nepřepravují. Při jednoznačném prokázání škody,způsobené zaviněním dopravce, odpovídá dopravce za vzniklé škody pouze do 5000,- Kč.

 

Přeprava jízdních kol: jízdní kolo je možno přijmout do přepravy za předpokladu, že je alespoň částečně složeno a lze jej umístit do zavazadlového prostoru. Přeprava jízdních kol uvnitř vozidla není povolena.

 

Přeprava zásilek: dopravce COMETT PLUS, spol. s r.o. přijímá k přepravě pouze zásilky, na které byl předem uzavřen smluvní vztah.

 

Přeprava živých zvířat: cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li zcela uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Pro přepravu schrán platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno přepravovat výhradně psa, který musí mít bezpečný náhubek, je držen na krátké šňůře, nejde o nemocného, špinavého nebo zlého psa. Za bezpečné chování takto přepravovaného psa plně odpovídá osoba, kterou doprovází. V době zvýšených nároků na přepravu smí řidič psa beze schrány odmítnout. Platí pravidlo, že v jednom vozidle se přepravuje pouze jeden pes beze schrány. Přeprava dalšího psa je povolena jenom tehdy, jde-li o psa – průvodce držitele průkazu ZTP – P.

 

Vztahy mezi cestujícím a dopravcem  ( § 18a zák. 111/1994 Sb. )

1)    Řidič vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená  kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce ( dále jen pověřená osoba ) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících.

Pověřená osoba je oprávněna:

2)   Cestující je povinen :

 

3)    Podle § 18 zákona 111/1994 Sb. je stanovena výše přirážek takto :

 

4)    Kontrolním odznakem ve smyslu § 18 a odst.1 se rozumí odznak kruhového tvaru s vyobrazením autobusu, vlajky ČR, nápisem modré barvy „ KONTROLA“ a nápisem žluté (zlaté) barvy „ VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA  ČESKÁ  REPUBLIKA“  v červeném kruhu. 

V   Táboře  dne  2.1.2015