Přepravní podmínky MHD


Stanovené pro provoz
MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí
provozované společností COMETT PLUS, spol. s r.o.

V plném rozsahu platí vyhláška ministerstva dopravy a spojů 175/2000Sb. ze dne 15.6.2000 o přepravním řádu pro silniční dopravu osob, zákon č.111/1994 Sb., zákon č. 304/1997 Sb. ve znění pozdějších doplňků a cenový věstník 1/2014.

Výše citované právní předpisy jsou k nahlédnutí na informační kanceláři, případně na oddělení přepravní kontroly na autobusovém nádraží v Táboře.

 1. Nástup a výstup cestujících
  Nástup cestujících je povolen zadními dveřmi autobusů, předními dveřmi se umožňuje nástup pouze držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP-P, cestujícím se zjevně sníženou pohyblivostí (noha se sádrovým obvazem, berle, atp.) a cestujícím, kteří potřebují zakoupit jízdenku v doplňkovém prodeji u řidiče. Výstup cestujících je povolen všemi dveřmi.
 2. Právo na přepravu
  Právo na přepravu má cestující jen tehdy:
  • není-li vozidlo plně obsazeno (o obsazení vozidla rozhoduje řidič nebo jiná osoba pověřená dopravcem.)
  • splňuje-li tarifní podmínky pro přepravu (platný jízdní doklad)
  • splňuje-li přepravní podmínky (články 9-15 přepravních podmínek)
 3. Vyloučení osob z přepravy
  Řidič nebo jiná oprávněná osoba pověřená dopravcem vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněna vyloučit z přepravy
  • osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoby, které pro nemoc, mimořádné znečištění oděvů a obuvi, a nebo z jiných důvodů (např. výtržnictví) mohou být spolucestujícím na obtíž
  • osoby bez platného jízdního dokladu (toto stanovení se netýká cestujících, kteří si neprodleně zakoupí jízdenku v doplňkovém prodeji u řidiče)
  • osoby, které ohrožují bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících
  • osoby, které přes upozornění pověřené osoby porušují ustanovení přepravních podmínek, neplní pokyny a příkazy pověřené osoby
  • osoby s kolečkovými bruslemi na nohou
  Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá nárok na vrácení   zaplaceného jízdného.
 4. Platnost jízdního dokladu
  Jízdní doklad je platný, jestliže s Přepravními podmínkami, Tarifem a se skutečností současně souhlasí cena, čas platnosti, pásmo, identifikace držitele jízdního dokladu, způsob použití a případné další,  Přepravními podmínkami a Tarifem vyjmenované údaje jízdního dokladu, přičemž jízdní doklad musí být původní a v požadovaných údajích nezaměnitelně čitelný. 

  Jízdenka je zejména neplatná, vykazuje-li známky opakovaného použití (označení), nedovolených úprav, údaje jsou nečitelné, jízdenka je zcela neoznačená, silně zašpiněná, poničená nebo uplynula-li její časová nebo pásmová doba platnosti, jízdenka je nižší ceny než stanoví tarif. Pokud na časové jízdence je počátek období platnosti stejný se dnem prodeje, počíná její platnost běžet od vyznačené hodiny a minuty jejího prodeje.  

  Označovač tiskne na jízdenku údaje v pořadí BBZZZZZDDMMRHHMM (bus, zkratka názvu zastávky, den, měsíc, rok, hodiny, minuty).  Rok se označuje poslední číslicí letopočtu.

  Platné jízdní doklady:
  • jednotlivá jízdenka, přičemž označená jízdenka platí po dobu odpovídající druhu a ceně jízdenky, SMS jízdenka, SEJF jízdenka
  • časová předplatní jízdenka, přičemž je platná pouze v období, na které byla vydána a kupon má shodné číslo s kmenovým listem
  • průkaz opravňující k bezplatné přepravě
  Časová předplatní jízdenka, jednotlivá jízdenka nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě jsou platnými jízdními doklady, mají-li všechny předepsané náležitosti, odpovídají-li zakoupeným nebo obdrženým vzorům, jsou-li všechny údaje čitelné, správné a úplné. Veškeré opravy údajů na jízdence či průkazu je oprávněn provádět pouze dopravce. Časová předplatní jízdenka je nepřenosná.
 5. Tarif, prodej jízdenek a tarifní pásma
  • Tarif jízdného je vyvěšen ve všech autobusech městské dopravy.
  • Tarif je pásmový pro časové předplatní jízdenky.
  • Tarif pro jednotlivé jízdenky je stanoven podle časových pásem, přičemž všechny jízdenky jsou přestupní. Při přestupu se přestupní jízdenka již neoznačuje. Pro stanovení časové platnosti jednotlivé jízdenky bez využití přestupu ze strany cestujícího je rozhodující jízdní doba uvedená v zastávkovém jízdním řádu. Pro stanovení časové platnosti jednotlivé jízdenky s využitím přestupu ze strany cestujícího je rozhodující čas uvedený na označené jízdence.
  • Jednotlivé jízdenky je možné zakoupit v obchodech označených tabulkou „Prodej jízdenek MHD Tábor“, v prodejních automatech a v doplňkovém prodeji u řidiče.
  • Časové předplatní jízdenky je možné zakoupit v informační kanceláři COMETT PLUS, spol. s r. o. na autobusovém nádraží v Táboře. Kupony k časovým předplatním jízdenkám též v Cestovní kanceláři COMETT PLUS, spol.s r.o., tř. 9. května v Táboře.
  • V případě, že datum začátku platnosti časového kupónu bude po datu platnosti nového tarifu jízdného MHD, je cestující povinen zaplatit cenu kuponu dle nového tarifu. Dopravce může zkrátit dobu prodeje pro zakoupení kupónů platných před změnou tarifu.
  • Pro jízdu do pásma, pro které nemá držitel časové předplatní jízdenky platný kupon, je povinen při odjezdu z poslední zastávky platného pásma označit jednotlivou jízdenku dle Tarifu.
 6. Zlevněné jízdné
  • u jednotlivých jízdenek
  • pro děti od 6 do dovršení 15 let
  • zavazadlo nesplňující podmínky pro bezplatnou přepravu
  • dětský kočárek bez dítěte
  • pes (bez schrány)
  • dospělá osoba od 65 do 70 let platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana (platný občanský průkaz nebo platný  cestovní pas)
  • u časových  předplatních jízdenek
  • pro děti od 6 do 12 let, žáky od 12 do 15 let, žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, nejvýše do 26 let věku, tj.do dne, který předchází dni 26.narozenin, podle zvláštních právních předpisů (školský zákon a zákon o vysokých školách). U studentů od 15-ti let věku nutno nárok na zlevněné jízdné prokázat občanským průkazem a potvrzením o studiu na příslušný školní rok.  Nárok na zlevněné předplatné nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového a rekvalifikačního studia, studia při zaměstnání a kombinovaného studia.
  • dospělá osoba od 65 do 70 let podle platného Tarifu

  U dětí od 12 let věku je nutno při uplatňování zlevněného jednotlivého jízdného prokázat věk dítěte platným dokladem opatřeným fotografií (viz. bod 4 b)). Například Lze použít kmenový list pro časové předplatní jízdenky vystavený na informační kanceláři COMETT PLUS, spol. s r. o. na autobusovém nádraží v Táboře, případně průkaz jiného dopravce v IDS nebo jiný platný doklad (např. pas), ze kterého je zřejmý věk přepravované osoby

  Časová předplatní jízdenka pro děti, žáky a studenty do 15 let věku je vystavena na základě dokladu totožnosti zákonného zástupce, vyplněné žádanky podepsané zákonným zástupcem a úředním dokladem o věku (rodný list). K vystavení kmenového listu je potřeba dodat fotografii (viz. bod 4 b)).

  V případě, že nemůže cestující doložit svůj nárok na zlevněné jízdné, bude postupováno při zjišťování totožnosti v souladu s platnými právními předpisy.

 7. Doplňkový prodej jízdenek u řidiče
  Nemá-li cestující zakoupenou jízdenku pro jednotlivou jízdu před nástupem do vozidla, má možnost si ji zakoupit v doplňkovém prodeji u řidiče. V tomto případě je cestující povinen nastoupit předními dveřmi. Řidiči ve vozidle prodávají pouze jízdenky vymezené Tarifem. Prodej je možný pouze ve stojícím vozidle v zastávkách MHD. Cestující je povinen uhradit cenu jízdenky částkou odpovídající její ceně a v zájmu urychlení prodeje si před nástupem do vozidla připravit peněžní obnos v hodnotě jízdenky.
 8. Bezplatná přeprava
  Bezplatně se přepravují:
  • děti do dovršení 6 let
  • občané nad 70 let věku s platným občanským průkazem nebo s platným cestovním pasem
  • držitelé karty sociálních systémů, která slouží jako průkaz ZTP a ZTP/P nebo  průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa
  • kočárek s dítětem
  • zavazadlo do rozměru 20 x 30 x 50 cm, předmět tvaru válce do délky 150 cm a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jediným rozměrem
  • taška na kolečkách do rozměru 20 x 30 x 50 cm mimo držadlo
  • jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg
  • jeden pár lyží s holemi
  • jeden smuteční věnec
 9. Povinnosti cestujících
  • Seznámit se s platnými Přepravními podmínkami a s platným Tarifem, a to před nástupem do vozidla.
  • Mít při zahájení přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení platný jízdní doklad stanovený Tarifem. Přepravuje-li zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně.
  • Před nástupem do vozidla si připravit jízdenku a bezodkladně (neprodleně) po nastoupení označit v označovači.  To platí též pro jízdenky zakoupené v prodejních automatech a v doplňkovém prodeji u řidiče. Čas určený k bezodkladnému (neprodlenému) označení nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledal nepřipravenou jízdenku nebo si ji opatřoval od jiných cestujících, manipuloval se zavazadly nebo prováděl jinou činnost, která nesouvisí s bezodkladným (neprodleným) označením jízdenky. Po označení jízdenky v označovači zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Po celou dobu přepravy musí mít cestující takto označenou jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby po dobu její platnosti nebyla poškozena.
  • Pokud si jízdenku hodlá zakoupit v doplňkovém prodeji u řidiče, učinit tak bezodkladně (neprodleně) po nástupu do autobusu.
  • Označit si bezodkladně (neprodleně) další jízdenku v případě, že během jízdy skončila časová nebo pásmová platnost jeho jízdenky. Po celou dobu přepravy musí mít cestující všechny označené jízdenky u sebe.
  • V případě, že označovač je mimo provoz, použít k označení jízdenky další nejbližší označovač.
  • Na výzvu pověřené osoby se kdykoliv během přepravy prokázat platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přírážku stanovenou tímto předpisem (článek č.16), nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího, vydaném příslušným správním úřadem.
  • Jízdní doklad je cestující povinen předložit pověřené osobě tak, aby byla umožněna okamžitá kontrola všech jeho náležitostí (i opakovaně). Cestující je povinen poskytnout při přepravní kontrole veškerou možnou součinnost k ověření platnosti jízdního dokladu.
  • Mít jízdní doklad uložen tak, aby umožnil jeho kontrolu kdykoliv během přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla.
  • Na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení Přepravních podmínek.
  • Na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, a nebo na výzvu pověřené osoby setrvat ve vozidle do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost uvedenou v bodě 7).
  • Stojící cestující je povinen se za jízdy držet.
  • Zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy a pořádek ve vozidle, mohlo působit rušivě na pověřené osoby při výkonu jejich služby nebo mohlo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím.
  • Uvolnit vyhrazené sedadlo osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
  • Cestující může nastoupit do vozidla a vystoupit z něj jen tehdy, není-li vozidlo v pohybu a jen v zastávce nebo v místě určeném pověřenou osobou.
  • Bezodkladně (neprodleně) nahlásit řidiči autobusu nebo jiné dopravcem pověřené osobě zranění nebo poškození osobních věcí, které se stalo během přepravy. Cestující s řidičem sepíše hlášenku.
   V případě poranění cestujícího zajistí řidič přivolání lékařské pomoci. Pokud cestující odmítne lékařské ošetření nebo nenahlásí bezodkladně ve vozidle událost, nebude na dodatečné uplatňování
   brán zřetel a vystavuje se riziku, že příslušná pojišťovna odmítne pojistné plnění.
  • Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let.
  • Cestující je povinen značit jízdenku na místě k tomu určeném (v dolní části jízdenky ve směru šipky) a zkontrolovat správnost údajů vytištěných označovačem. Chybné údaje vytištěné označovačem na jízdence je cestující povinen neprodleně reklamovat u řidiče. Pokud řidič při označení kontrolní jízdenky zjistí závadu, zapíše číslo chybně označené jízdenky spolu se jménem cestujícího do jízdního výkazu. Řidič na jízdenku napíše čas, datum, pásmo, spoj a podepíše ji. Takto upravená jízdenka se považuje jako správně označená jízdenka.
 10. Cestujícím je zakázáno zejména
  • Označovat jízdenky v době kontroly jízdenek. V tuto dobu označená jízdenka je neplatná.
  • Prokazovat se cizím jízdním dokladem. Takový doklad je pověřená osoba povinna odebrat.
  • Vystupovat nebo nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst „Nenastupujte, nevystupujte“,  a   nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno.
  • Zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a v prostorech určených pro nastupování a vystupování, mluvit na řidiče za jízdy.
  • Otevírat dveře do kabiny řidiče a vstupovat do kabiny řidiče.
  • Kouřit ve vozidle.
  • Odkládat věci a živá zvířata na sedadla.
  • Pískat, zpívat, chovat se hlučně nebo provozovat hudbu (též slyšitelnou reprodukovanou hudbu a řeč) ve vozidle.
  • Nastupovat a během přepravy konzumovat zmrzlinu, potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo.
  • Znečisťovat a poškozovat vozidlo a zařízení v něm instalovaná.
  • Nastoupit a přepravovat se ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech, které by mohlo ohrozit bezpečnost ostatních cestujících.
 11. Přeprava zavazadel
  Cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla. Vyžaduje-li to bezpečnost nebo pohodlí cestujících, musí být zavazadlo uloženo podle pokynů řidiče. Dohled nad zavazadly přísluší pouze cestujícímu. Manipulace se zavazadly nebo jejich uložení nesmí bránit v plnění tarifních povinností. Zavazadla o větším počtu kusů, než je výše uvedeno, nebo zavazadla, která i jediným rozměrem překročí hranici 20 x 30 x 50 cm, podléhají placení zlevněného jízdného viz.článek 6.

  Z přepravy jsou vyloučeny:
  • látky a předměty nebezpečné, které mohou způsobit zranění osob, znečištění či poškození majetku ostatních cestujících
  • látky a předměty, které mohou svými vlastnostmi způsobit výbuch, oheň, otravu, popálení a nákazu lidí a zvířat
  • věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem, apod. by mohly být cestujícím na obtíž
  • předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg nebo jejichž rozměry jsou větší než 50 x 60 x 80 cm, dále předměty ve tvaru desky větších rozměrů než 100 x 150 cm
  • nabité střelné zbraně (toto ustanovení se nevztahuje na střelné zbraně, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy)
 12. Přeprava osob na vozíku pro invalidy, dětských kočárků a jízdních kol
  • Cestující na vozíku pro invalidy nebo s dětským kočárkem může nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče, a to jen určenými dveřmi. Průjezd vozíku nebo kočárku vozidlem není dovolen. Ve vozidle smí být přepravován jeden vozík pro invalidy nebo dětský kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalšího vozíku nebo kočárku, pokud to provozní poměry na lince umožňují.

  • Není povolena přeprava osoby na vozíku pro invalidy určeného pro sport či aktivity a dále osoby na různých typech elektrických skútrů určených pro přepravu osoby s tělesným postižením nebo seniorů

  • Vozík pro invalidy nebo kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném u vnější strany dveří příslušným symbolem.

  • Úmysl vystoupit dává cestující na invalidním vozíku nebo s dětským kočárkem najevo řidiči použitím příslušného zvukového znamení.

  • Ve vozidle je ve výjimečných případech možné s vědomím řidiče a mimo dobu zvýšených nároků přepravovat jedno jízdní kolo.

 13. Přeprava živých zvířat
  Jako zavazadlo může s sebou cestující přepravovat drobná domácí zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li uzavřena ve schránách s nepropustným dnem, a není-li jejich přeprava na obtíž ostatním cestujícím (např. zapáchají-li). Bez schrány je možno přepravovat ve vozidle pouze psa za podmínky, že je po celou dobu pobytu ve voze opatřen bezpečným a nasazeným náhubkem a je držen na krátké šňůře. Cestující se psem bez schrány může nastoupit jen s vědomím řidiče. Mimo dobu zvýšených nároků může řidič dovolit přepravu psa každé velikosti za podmínek, že v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes; toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující nebo o služební psy státních nebo městských ozbrojených složek nebo o psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P.
 14. Používání bezpečnostních dorozumívacích a ovládacích zařízení
  Cestující smí těchto zařízení použít v případechjedná-li se o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob:
  • je-li nutno nouzově zastavit z vážných důvodů (např. nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle, apod.); cestující upozorní řidiče přerušovaným stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“
  • hodlá-li vystoupit s dětským kočárkem; cestující upozorní řidiče před zastavením v zastávce, v níž vystupuje, dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“
  • hodlá-li vystoupit v zastávce „na znamení“; cestující upozorní řidiče před zastavením v zastávce, v níž vystupuje, jedním stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“
  • u vozidel vybavených tlačítky pro samoobslužné otevírání dveří si cestující předvolí otevření dveří pro výstup cestujících v zastávce
  • pro nástup do vozidla použije cestující tlačítko pro otvírání dveří umístěné na karoserii vozidla, pokud je vozidlo tímto tlačítkem vybaveno
  • ve všech případech musí dát cestující signál zřetelně a včas, aby řidič mohl na signál bezpečně zareagovat.
 15. Přepravní kontrola
  • V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob může být při výkonu služby pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.
  • Cestující je povinen na výzvu pověřené osoby (ve stejnokroji nebo opatřeného odznakem nebo průkazem) předložit platný jízdní doklad.
  • Zjistí-li pověřená osoba, že se cestující vykazuje neplatným jízdním dokladem, je povinna mu jej odebrat a odebrání jízdenky cestujícímu písemně potvrdit. Za odebraný jízdní doklad nemá cestující nárok na vrácení příslušné finanční částky.
  • Pokud se cestující neprokáže platným jízdním dokladem nebo jinak poruší Přepravní podmínky, je povinen zaplatit odpovídající jízdné a přirážku k jízdnému (dále jen přirážka) ve výši 1500,- Kč. V případě, že cestující zaplatí přirážku hotovostní platbou přímo ve vozidle, snižuje se přirážka z 1500,- Kč na 500,- Kč. V případě úhrady do 15 kalendářních dnů ode dne přepravní kontroly v informační kanceláři, nebo na oddělení přepravní kontroly COMETT PLUS, spol.s r.o. na autobusovém nádraží v Táboře, nebo bankovním převodem (informace pro cestujícího na zadní straně zápisu o provedené přepravní kontrole) se přirážka snižuje z  1500,- Kč na 800,- Kč. V případě úhrady do 15 kalendářních dnů ode dne přepravní kontroly pro děti od 6-ti do dovršení 15-ti let se částka 1500,- Kč snižuje na 500,-Kč
  • Pokud cestující ve stanovené lhůtě nevyužije možnosti zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému v její snížené výši, zaplatí odpovídající jízdné a přirážku 1500,- Kč včetně ostatních nákladů  spojených s touto platbou.
  • Cestující, který se prokáže cizím jízdním dokladem nebo jízdním dokladem, který vykazuje známky nedovolených úprav, nemá nárok na snížení přirážky k jízdnému a zaplatí odpovídající jízdné a přirážku 1500,- Kč včetně ostatních nákladů spojených s touto platbou.
  • Je-li pohledávka za jízdu bez platného jízdního dokladu vymáhána soudní cestou, je cestující povinen uhradit veškeré výlohy, které jsou s vymáháním tarifní přirážky spojeny. Dopravce je oprávněn při úkonech spojených s úhradou nákladů na zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, účtovat cestujícímu částku 50,- Kč, za zpracování  a  doručení poštovní zásilky.
  • Nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit cenu podle tarifu a částku 100,- Kč.
  • Pověřené osoby mohou dávat cestujícím pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Dále jsou oprávněny požadovat, aby cestující prokázal svoji totožnost předložením občanského průkazu, případně dokladem prokazující totožnost osoby ( pas, povolení k pobytu cizince).
  • V případě, že z důvodu přeplněnosti autobusu nebo jiných provozních důvodů není možno provést kontrolu jízdních dokladů v  jedoucím či stojícím autobusu, je možné provést kontrolu náhradním způsobem s pomocí přestupu do náhradního autobusu.
  • Řidič dopravního prostředku divize MHD COMETT PLUS, spol. s r.o. je oprávněn provádět kontrolu jízdních dokladů.
  • Cestující, který úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistil, popřípadě poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, ohrožuje bezpečnost a plynulost přepravy či neoprávněně i přes upozornění zasahuje do výkonu pověřené osoby, zaplatí kromě škody přirážku ve výši  300,-Kč a náklady spojené s vyčistěním a případně dezinfekcí vozidla.
 16. Dodatečné předkládání jízdních dokladů
  Cestující má možnost dodatečně předložit platnou časovou předplatní jízdenku, stálou jízdenku nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě v informační kanceláři nebo na oddělení přepravní kontroly COMETT PLUS, spol.s r.o. na autobusovém nádraží v Táboře nejpozději do 15 kalendářních dnů po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu. V tomto případě cestující uhradí  30.- Kč. Pokud tak neučiní, bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

  Z takto předloženého jízdního dokladu musí být patrné, že byl platný v době kontroly. Dodatečné předložení platné časové předplatní jízdenky, stálé jízdenky, průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě nelze uplatnit v případě, že částka dle článku 16 byla již uhrazena.
 17. Technická porucha autobusu
  Cestující může dokončit jízdu jiným autobusem bez označení další jízdenky v případě, že autobus, kterým cestující započal jízdu, byl pro technickou poruchu nezpůsobilý pro další jízdu.

  Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 18. Vrácení jízdného za nečerpané časové jízdenky
  V odůvodněných, prokazatelných případech je možné vrátit poměrnou část jízdného za dosud nevyčerpané časové jízdné, a to na základě písemné žádosti. Dopravce si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost důvodu ke zpětnému vykoupení časového předplatního kuponu. Rozhodnutí dopravce je konečné. Na zpětné vykoupení časového předplatního kuponu není právní nárok.

  Poměrnou část jízdného je možné vrátit jen u 90-ti a 365-ti denních kuponů. Podmínkou je vrácení kuponu.
 19. Náhrada za ztracené, odcizené a poškozené časové jízdenky
  Za ztracené, odcizené a poškozené kmenové listy a časové kupony se neposkytuje náhrada. Cestující má však možnost písemně požádat o vydání duplikátu jízdního dokladu. Žádost o vydání duplikátu se podává v informační kanceláři COMETT PLUS, spol. s r. o. na autobusovém nádraží v Táboře. K žádosti je třeba doložit doklad totožnosti držitele jízdního dokladu, popř. jeho zákonného zástupce. Duplikát časového kuponu je možno vystavit pouze jednou za kalendářní rok a jeho vydání je zpoplatněno částkou 60,- Kč, z toho 40,- Kč je cena vydání nového kmenového listu a 20,- Kč je za vydání duplikátu časového kuponu.
 20. Nalezené věci 
  Nalezené věci ve vozidlech MHD jsou uloženy po dobu šesti měsíců od nalezení v kanceláři dispečerů v sídle společnosti COMETT PLUS, spol.s r.o., Chýnovská ul. v Táboře. Nalezené jízdní doklady budou po dobu jejich platnosti uloženy v informační kanceláři COMETT PLUS, spol.s r.o. na autobusovém nádraží v Táboře.
 21. Závěrečné ustanovení
  Tyto Přepravní podmínky nabývají platnosti od 1. ledna 2019 a tímto dnem se ruší Přepravní podmínky stanovené pro provoz MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí provozované  společností COMETT PLUS, spol. s r.o. s platností od 1.1.2018 včetně všech dodatků a změn.

V Táboře, prosinec 2018

Jízdné placené mobilem

Příloha k Přepravním podmínkám stanoveným pro provoz MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí provozované společností COMETT PLUS, spol. s r. o. a Tarifu jízdného MHD Tábor - Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí od 1.9.2015.

Jízdné placené mobilem dává cestujícím v MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá Lužnicí alternativní možnost volby, zda použije jednotlivou tištěnou (papírovou) jízdenku nebo jízdenku placenou mobilem. Výběrem a zakoupením jízdenky placené mobilem cestující přistupuje na podmínky stanovené pro její použití v Přepravních podmínkách a Tarifu. Použitelnost jízdenek placených mobilem se řídí Přepravními podmínkami a Tarifem jízdného MHD.

Jízdenky placené mobilem:

 1. SMS jízdenka je jízdní doklad zakoupený z mobilního komunikačního zařízení prostřednictvím služby Premium SMS zprávy při aktivaci služby SMS u mobilního operátora.
 2. Jízdenka placená aplikací SEJF je jízdní doklad zakoupený z mobilního komunikačního zařízení prostřednictvím aplikace SEJF.

Jízdenka placená mobilem je platným jízdním dokladem, pokud splňuje všechny předepsané náležitosti podle Přepravních podmínek a Tarifu, u jízdenky neuplynula doba platnosti a z displeje mobilního komunikačního zařízení lze přečíst potřebné údaje. Cestující nesmí nastoupit do vozidla MHD bez přijaté platné jízdenky placené mobilem. Po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla musí mít cestující přenosné mobilní komunikační zařízení a přijatou platnou jízdenkou placenou mobilem u sebe. Jízdenku placenou mobilem nelze dodatečně předložit jako jízdní doklad.

Použitelnost a cena jízdenek placených mobilem:

SMS jízdenky:

SMS jízdenka plnocenná (dospělá osoba a mladiství od 15 let)
Cena 18,- Kč, platnost 70 minut 

SMS jízdenka zlevněná (děti 6 až 15 let a občané 65 až 70 let)
Cena 10,- Kč, platnost 70 minut. Jízdenku nelze použít v době platnosti nočního tarifu od 23,00 hod do 5,00 hod.

SMS jízdenky jsou přestupní, doba platnosti je uvedena v zobrazené SMS jízdence.

Postup při nákupu SMS jízdenky s platností 70 minut:

Vzor:
COMETT PLUS, spol.s r.o.
Jizdenka plnocenna 18 Kc.
Platnost od: datum (dd.mm.rr) čas (hod:min)
Do: datum (dd.mm.rr) čas (hod:min)
HASH kód (kontrolní kód)

V případě, že cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek z jednoho mobilního komunikačního zařízení (pro více osob), musí odeslat příslušný počet objednávek a následně obdržet stejný počet SMS jízdenek.

Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat duplikát jízdenky za poplatek 3,- Kč následujícím postupem:

Jízdenky placené aplikací SEJF:

Základní podmínkou pro nákup jízdenky placené aplikací SEJF je aktivace aplikace SEJF ve svém mobilním komunikačním zařízení

10,- Kč plnocenná a 5,- Kč zlevněná s platností 10 minut
12,- Kč plnocenná a 6,- Kč zlevněná s platností 15 minut
14,- Kč plnocenná a 7,- Kč zlevněná s platností 25 minut
16,- Kč plnocenná a 8,- Kč zlevněná s platností 70 minut
50,- Kč plnocenná a 25,- Kč zlevněná s platností 24 hodin

Jízdenky placené aplikací SEJF jsou přestupní, doba platnosti je uvedena na zakoupené a zobrazené SEJF jízdence.

Postup při nákupu jízdenky placené aplikací SEJF:

Vzor:
COMETT PLUS, spol.s r.o.
SEJF jízdenka plnocenná
Přestupní XX,- Kč
Platnost od: datum (dd.mm.rr) čas (hod:min)
Do: datum (dd.mm.rr) čas (hod:min)
HASH kód (kontrolní kód) 

V případě, že cestující hodlá zakoupit více jízdenek placených aplikací SEJF z jednoho mobilního komunikačního zařízení (pro více osob), musí odeslat příslušný počet objednávek a následně obdržet stejný počet jízdenek placených přes aplikaci SEJF.

Daňový doklad jízdenky placené mobilem si je možné dle své potřeby individuálně vystavit na internetovém portálu www.jízdenky.comettplus.cz.

POZOR! Jízdenka placená mobilem je neplatná, pokud:

Zakoupením jízdenky placené mobilem se cestující zavazuje umožnit pověřené osobě dopravce řádnou kontrolu platnosti jízdenky placené mobilem. Na výzvu pověřené osoby neprodleně předložit mobilní komunikační zařízení, do něhož byla jízdenka placená mobilem uložena. Dále se zavazuje umožnit pověřené osobě dopravce kontrolu veškerých přijatých dat jízdenky placené mobilem, tedy nejen samotného textu přijaté zprávy, ale i dalších detailů této zprávy a sdělit telefonní číslo příslušného mobilního komunikačního zařízení. Nesplní-li cestující tyto podmínky, nebo jen jednu z nich, bude při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

Jízdenku placenou mobilem nelze dodatečně předložit jako jízdní doklad.Povinností cestujícího je nastoupit do vozidla s již přijatou platnou jízdenkou placenou mobilem, kterou před nástupem do vozidla obdržel do mobilního komunikačního zařízení po odeslání příslušného textu na uvedené telefonní číslo.Cestující, který si objednal jízdenku placenou mobilem, která není ještě platná po nástupu do vozidla nebo v době výkonu přepravní kontroly, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Čas určený k neprodlenému předložení jízdenky placené mobilem nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k zprovoznění mobilního komunikačního zařízení, ukončení telefonního hovoru nebo konání jiné činnosti nesouvisející s neprodleným předložením jízdenky placené mobilem.V případě smazání jízdenky placené mobilem v době její platnosti lze získat duplikát této jízdenky. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení, ze kterého byl požadavek na zakoupení jízdenky placené mobilem odeslán, tuto jízdenku neobdrží, je povinen si zakoupit jiný platný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

Na nedoručenou jízdenku placenou mobilem má cestující právo podat reklamaci. Reklamaci na poskytovanou službu je účastník, popřípadě uživatel, oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Reklamace jízdenky placené mobilem se řídí zákonem č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích v platném znění (zejména § 64 odst. 7 až 11). Údaje o prodaných jízdenkách placených mobilem jsou uchovávány maximálně po dobu 3 měsíců od jejich prodeje. Odkaz na reklamaci je umístěn na internetovém portálu www.jizdenky.comettplus.cz.