1.8.2019

Projekt: Energetické úspory v Kamenolomu Slapy u Tábora II

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016224:

„Energetické úspory v Kamenolomu Slapy u Tábora II“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor ve společnosti COMETT PLUS, spol. s r.o. v rámci procesu těžby kamene v Kamenolomu Slapy u Tábora. Energetická úspora bude realizována formou náhrady stávající technologie energeticky neúsporného pásového rypadla za jeho úspornější variantu. Místem realizace je pozemek 336/1 v k.ú. Dražičky.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby energií a tím i vysokou energetickou náročnost při těžbě kamene. Stávající těžební stroj je sice poměrně efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem ke stavu opotřebení je jeho efektivita v přepočtu na vytěžený materiál slabým místem celého procesu. Hlavní příčinou problému je, že technologie vykazuje především vysokou spotřebu primárního paliva (nafty), dále i vyšší spotřebu dalších provozních kapalin (především hydraulických olejů) a provoz v náročných podmínkách kamenolomu způsobuje také zvýšenou potřebu průběžných servisních zásahů.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.