24.2.2019

Projekt: Energetické úspory v Kamenolomu Slapy u Tábora

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012034:

„Energetické úspory v Kamenolomu Slapy u Tábora“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení energetické úspory v rámci procesu těžby kamene v Kamenolomu Slapy u Tábora. Společnost žadatele v tomto lomu zajišťuje pro společnost Českomoravský štěrk, a.s. manipulaci s odstřeleným kamenivem a jeho přesun na stanoviště stacionárního primárního drtiče v rámci kamenolomu. Energetická úspora bude realizována formou náhrady stávajících dvou technologií energeticky neúsporných damprů, za jeden dampr nový, s optimalizovanou velikostí korby pro přesun kameniva.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.